Эрдэм шинжилгээний хурлын уралдаан

  • #Илтгэл

“Олон улсын феминист гадаад бодлогын өнөөгийн нөхцөл байдал, чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурал (“The current global trend in feminist foreign policy” academic conference)
1. Зорилго: Оюутан залуучуудыг эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг уриалан дэмжих, олон улсын харилцааны салбарын ухагдахууныг гүнзгийрүүлэн ойлгоход түлхэц өгөх (Encouraging academic or scientific research among junior faculty and increasing a comprehension with the field of international affairs)
2. Хамрах хүрээ: Монгол дахь нийт их сургуулиудын оюутнууд
3. Зохион байгуулагчид: ОУХНУС-Оюутны зөвлөл & “Дипломат” клуб
4. Зохион байгуулалтын үе шат: 
2017.12.10 - Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг хүлээн авах эцсийн хугацаа.
2017.12.15- Шаардлага хангасан өгүүллүүдийг нэгтгэж, оролцогчдод хариу өгөх.
2017.12.17- Эрдэм шинжилгээний хурал болох.
5. Өгүүлэл бичихэд тавигдах шаардлага:
• Өгүүллийг англи эсвэл монгол хэлээр бичсэн байх.
• Өгүүллийг pdf өргөтгөлтэйгээр бэлдэж илгээх.
6. Хуралд оролцогчдын мэдүүлэг : Овог нэр /бүтнээр/, Суралцаж буй их сургуулийн нэр; салбар; түвшин, Харилцах утас, E- mail хаяг.
7. Өгүүллийг хүлээн авах хаяг: numsirpasc@gmail.com
8. Шагнал: 1-р байр – 1 :өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
2-р байр – 1: өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
3-р байр – 1: өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

2018 оны 2 сарын 27 -ээс 2018 оны 2 сарын 27
Мэдээний жагсаалт